Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Απόφαση για ξενοδοχείο στη Κέρκυρα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 αστέρων, δυναμικότητας 220 κλινών, σε έκταση 28.926 τ.μ. εκτός οικισμού Άγιου Γεωργίου στη Κέρκυρα της εταιρίας ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΤΕ.

Βάσει της απόφασης:

-O φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών

-Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να γνωστοποιήσει εγγράφως το όνομά του στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

-Ο φορέας του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

-Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

α. Οι εργασίες κατασκευής της μονάδας, να μη γίνουν κατά το δυνατόν κατά την τουριστική περίοδο και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου παρατηρείται η αιχμή της.

β. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να είναι μορφολογικά δεμένες με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον ακολουθώντας τα πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής και με γνώμονα την κατά το δυνατόν ανάπτυξή τους σε μικρό ύψος και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

ΠΗΓΗ: www.tornosnews.gr