Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Ομάδες εργασίας δημιουργεί ο ΣΕΤΕ

Σημαντική πρωτοβουλία του νέου προέδρου Γιάννη Ρέτσου

 Στην δημιουργία ομάδων εργασίας από τα μέλη του, που θα συμβάλλουνστον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού, προχωρά ο ΣΕΤΕ.

Με επιστολή προς τα μέλη του Συνδέσμου, ο πρόεδρος Γιάννης Ρέτσος, καλεί τα μέλη του Συνδέσμου να δηλώσουν συμμετοχή μλεχρι την Δευτέρα 3 Ιουλίου, στους τομείς Φορολογικό περιβάλλον, Επενδυτικό Περιβάλλον και Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Χωροταξία και Φυσικό Περιβάλλον, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ανθρώπινο Δυναμικό, Προβολή και Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος, Θαλάσσιος Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, Διασύνδεση με τον Αγροδιατροφικό Τομέα, MICE, Οδικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα.

Η επιστολή

Η επιστολή του κ. Ρέτσου έχει ως εξής:

«Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έλαβε χώρα μια αλματώδης ανάπτυξη στην απήχηση και την επιρροή του Συνδέσμου μας, τόσο λόγω των προσπαθειών και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, όσο και λόγω της σημασίας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την συμβολή του τουρισμού στην οικονομία και την κοινωνία, μέσα σε μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία. Διαπιστώνουμε όλοι ότι η αντίληψη της κοινωνίας για τον τουρισμό έχει αλλάξει σε πολύ σημαντικό βαθμό και αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη σύμπνοια και τη δημιουργική σύνθεση των επιμέρους απόψεων και οπτικών των Mελών του Συνδέσμου μας, δηλαδή εσάς των ίδιων, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του.

Η ανάδειξη του ΣΕΤΕ ως θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου, δεν αφορά απλά στην καλύτερη προώθηση των απόψεών μας προς την Πολιτεία. Ένας σύγχρονος Κοινωνικός Εταίρος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, απαιτείται να διαμορφώνει θέσεις και να υλοποιεί δράσεις, που από τη μια εξειδικεύουν και εμβαθύνουν τα θέματα του τομέα μας και από την άλλη συνθέτουν και εντάσσουν την κλαδική αντίληψη στα μεγάλα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας αυτό, είναι η ολοένα και πιο ενεργή και δημιουργική συμμετοχή και δράση σας στις δραστηριότητες του Συνδέσμου μας. Η συνεισφορά σας στη διαμόρφωση θέσεων, πλαισίων, κατευθύνσεων και προτάσεων πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπροσώπησης των συμφερόντων του τομέα. Η δικτύωση (networking) μεταξύ των Mελών του Συνδέσμου με κοινά – κλαδικά, θεματικά, διακλαδικά, κ.λπ θέματα ενδιαφέροντος και η ενίσχυση των καναλιών επικοινωνίας του ΣΕΤΕ με τα Mέλη του. Η ανάδειξη, αντιμετώπιση και διακλαδική προσέγγιση κρίσιμων θεμάτων, η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση επί των επιμέρους διαστάσεων των προβλημάτων και η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Η ενίσχυση των σχέσεων με τη δημόσια διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Η διαμόρφωση κατευθύνσεων σχετικά με το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό έργο του ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και, η αναβάθμιση της «ορατότητας» και της επικοινωνίας σχετικά με τις θέσεις και τη δραστηριότητα του Συνδέσμου μας.

Ως μια πρώτη πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, αποφασίσαμε στο ΔΣ του ΣΕΤΕ, μετά από πρότασή μου, να προχωρήσουμε στη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδων Εργασίας αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

} Φορολογικό περιβάλλον

} Επενδυτικό Περιβάλλον και Χρηματοδοτικά Εργαλεία

} Χωροταξία και Φυσικό Περιβάλλον

} Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

} Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ανθρώπινο Δυναμικό

} Προβολή και Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος

} Θαλάσσιος Τουρισμός

} Πολιτιστικός Τουρισμός

} Διασύνδεση με τον Αγροδιατροφικό Τομέα

} MICE

} Οδικός Τουρισμός

} Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα

Το συντονισμό των Ομάδων Εργασίας θα αναλάβουν Μέλη των ΔΣ του ΣΕΤΕ και των οργανισμών του (ΙΝΣΕΤΕ, MG).

Είναι ευνόητο ότι ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενεργός συμμετοχή σας στις Ομάδες Εργασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Σας καλώ να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία του Συνδέσμου και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας σε μία ή περισσότερες ομάδες εργασίας, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, μέχρι τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017.

Όσοι περισσότεροι κληθούμε να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να πεισθεί η κεντρική διοίκηση, αλλά και η αυτοδιοίκηση, να ακούσει και να ενεργήσει».

ΠΗΓΗWWW.MONEY-TOURISM.GR