Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Νέο πρόγραμμα 120 εκ. € για τουριστικές επιχειρήσεις από Σεπτέμβριο, όλες οι επιλέξιμες δαπάνες !!!

Ποσοστό επιδότησης 45 % έως 50% (πρόσληψη τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ)

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’, είναι το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με προϋπολογισμό 120 εκ. € για επενδύσεις από 25.000 έως 400.000 €.

Πολύ σημαντικές είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, τις οποίες δημοσιεύουμε, με το ανώτατο όριο ανά δαπάνη.

Πιο συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες του προγράμματος έχουν ως εξής:

Επιλέξιμοι τομείς

α) Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 20 έως και 50 κλίνες

β) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

γ) Camping

δ) Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)

ε) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες

στ) Τουριστικά γραφεία

ζ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ

η) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

θ) Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ι) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.α.)

Δικαιούχοι ενίσχυσης

-Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις

-Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης

-Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :

  • Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  • Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα
  • Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
  • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες δαπάνες

-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)

-Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)

-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)

-Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€))

-Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)

-Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)

-Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)

-Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20%& μέχρι 4.000 €)

Σημαντικά σημεία

✓ Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 25.000,00 € έως 400.000,00€ .

✓ Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριμένης επιδότησης

✓ Δυνατότητα χρήσης Escrow Account

✓ Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

ΠΗΓΗWWW.MONEY-TOURISM.GR